Różaniec w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka :: Duszpasterstwo :: Myśli Matki Teresy

Różaniec w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno
- rehabilitacyjnego Oaza Zdrowia

Tajemnice Radosne
1. Zwiastowania
"Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryi..."[ modlitwa Anioł Pański] " Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna , któremu nadasz imię Jezus" [Łk1,28]
Święta Boża Rodzicielko proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno - rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Święta Maryjo, Ty też nie wiedziałaś jak to się stanie lecz nie wątpiłaś, że dla Boga nie ma nic niemożliwego - prosimy Cię wstaw się za nami u swego Syna w intencji powstania i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno - rehabilitacyjnego "Oaza Zdrowia" dla dotkniętych doświad - czeniem tej choroby. Wiesz Matko nasza jak wielkim wyzwaniem dla naszych rodzin jest życie z tą chorobą, jak bardzo potrzebujemy Bożej pomocy.

2. Nawiedzenia św. Elżbiety
" A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdro- wienia zabrzmiał w mych uszach , poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie . Błogosławiona jesteś któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ". [Łk 1,43-45]
Święta Panno nad pannami proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno - rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. O Matko przedziwna, przez tę tajemnicę Twego nawiedzenia kuzynki w potrzebie prosimy Cię wesprzyj nas nieporadnych wobec wyzwań związanych z powstaniem tego ośrodka swoim wstawiennictwem u Swego Syna o potrzebne łaski, o wskazanie ludzi gotowych podjąć się realizacji tego dzieła, tak potrzebnego wielu ludziom dotkniętym stwardnieniem rozsianym i ich rodzinom.

3. Narodzenia Pana Jezusa
" On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego stał się Człowiekiem." [ z Credo] "A Słowo Ciałem się stało ..." [J 1,14]
Matko Chrystusowa proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno - rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. O Matko nasza, Opiekunko rodzin przez tę tajemnicę narodzenia Pana, mimo wszystkich przeciwności i braku warunków materialnych a przecież w ufności do Pana wspieraj nas w dążeniu do realizacji budowy ośrodka dla chorych na SM, w celu pomocy chorym i ich rodzinom.

4. Ofiarowania Pana Jezusa
"...Przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu " [ Łk 2,22 ] " On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" [ Mt1,21] " Albowiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to co zginęło" [ Mt18,11 ]
Matko łaski Bożej proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno - rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane przez tajemnicę Ofiarowania Pana Jezusa Tobie zawierzamy tę inicjatywę. Matko Boża w wizerunku czczonym przez Wspólnoty Neokatechumenalne Ty nam wskazuj drogi realizacji tego przedsięwzięcia w którym dotknięci cierpieniem i ich rodziny mogliby chronić się przed zwątpieniem i niewiarą .

5. Odnalezienia Pana Jezusa
" Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? [ Łk 2,49 ] " kto mówi, że miłuje Boga a bliźniego ma w nienawiści, jest kłamcą "
[ J 4,20 ]
Matko nieskalana proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno - rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane przez tajemnicę radości od- nalezienia Jezusa, zagubionego w tłumie uproś u Boga łaskę dla wszystkich cierpiących na SM by pośród swego cierpienia nie zagubili Jezusa a jeśli nawet by Go zagubili, jednak nie ustawali w Jego poszukiwaniu. Szczególnie proszę Cię wspieraj nas w dążeniu do realizacji budowy tego ośrodka dla chorych na SM w którym wszyscy mogliby doznawać radości z odnalezienia Jezusa Chrystusa . Uproś swego Syna aby powstał i funkcjonował ośrodek rekolekcyjno-rehabilitacyjny dla chorych na SM i aby owocem jego działalności było wiele nawróceń.

Tajemnice Światła
1. Chrztu Pańskiego
" oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata" [J 1,29]
Matko najczystsza proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno- rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Maryjo przez tajemnicę Chrztu Pańskiego w której Jezus zanurzył się w wodach Jordanu bez reszty utożsamiając się z naszym ludzkim losem proszę Cię uproś u Boga błogosławieństwo dla dzieła budowy i funkcjonowania ośrodka dla chorych na SM, gdzie dotknięci tą chorobą mogliby doznawać duchowego odnowienia i wzmocnienia.

2. Cudu w Kanie Galilejskiej
" i była tam Matka Jezusa. " [J 2,1] " wtedy Matka Jego powiedziała do sług; "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie."[J2,5]
Matko dziewicza proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno- rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane . Przez tajemnicę Cudu w Kanie Galilejskiej w której Jezus napełnił zatroskanych, radością przemieniając wodę w szlachetne wino uproś u Swego Syna łaskę dla realizacji tego projektu aby tam również dotknięci SM mogli doznawać przemiany swego bolesnego, smutnego życia w życie pełne nadziei i pogody jak biesiadnicy w Kanie Galilejskiej.

3. Wezwania do Nawrócenia i Głoszenia Królestwa Bożego
" Duch Pański spoczywa na mnie ,ponieważ Pan mnie namaścił i posłał Mnie abym ubogim niósł dobrą nowinę , więźniom głosił wolność a niewidomym przejrzenie; abym uciśnio- nych odsyłał wolnymi"[ Łk4,18].
Matko nienaruszona proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno - rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane przez tajemnicę wezwania do nawrócenia i głoszenia Królestwa Bożego uproś u Boga konieczne łaski dla tej inicjatywy aby zgnębieni doświadczeniem choroby mogli odzyskiwać i umacniać wewnętrzny spokój i głębokie przekonanie o sensie i pięknie daru Bożego jakim jest życie nawet w cierpieniu.

4. Przemienienia na Górze Tabor
" To jest mój Syn umiłowany ,w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie! " [Mt 16,5] "Przyjdźcie do Mnie wszyscy którzy, utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię" [ Mt.11,28]
Matko najmilsza proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno - rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Maryjo uproś u Boga dla wszystkich zaangażowanych w tę inicjatywę łaskę rozwagi i odwagi w realizacji tego przedsięwzięcia aby Ci dla których ten ośrodek jest przeznaczony mogli w nim doświadczać Bożego Miłosierdzia i doznawać przemiany swego życia, chronić je przed zwątpieniem i rozpaczą spowodowanymi cierpieniami i konsekwencjami choroby SM.

5. Ustanowienia Najświętszego Sakramentu
" Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje " [Mt 26,26] " Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne , a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym " [J6,54]
Matko przedziwna proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno- rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane przez tajemnicę Ustanowienia Najświętszego Sakramentu wskaż drogi i sposoby realizacji budowy Oazy Zdrowia, napełnij wszystkich od których w tej sprawie cokolwiek zależy wiarą i chęcią zaangażowania w to przedsięwzięcie aby chorzy na SM mogli w pełni i dogłębnie doznawać tam Miłości Bożej i na tym budować swoje życie.

Tajemnice Bolesne
1. Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu
"pogrążony w udręce , jeszcze usilniej się modlił , a Jego pot był gęsty jak krople krwi, sączące się na ziemię" [Łk22,44] " Jednak nie moja, ale Twoja wola niech się stanie " [Łk 22,42]
Matko dobrej rady proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno- rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Proszę Cię Maryjo w intencji wszystkich cierpiących z powodu doświadczenia nieodwracalności choroby SM, przyczyń się do powstania i funkcjonowania Oazy Zdrowia by tam wspólnie mogli wzmacniać się w wierze i zaufaniu do Pana. By mogli skutecznie bronić się przed siejącymi zwątpienie i załamania podszeptami szatana.

2. Biczowania Pana Jezusa
"Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic...". [ Iz 53,3.5] " Spadła nań chłosta zbawienna dla nas " [Iz 53,5]
Matko Stworzyciela - Maryjo proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno - rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane przez tajemnicę biczowania Pana Jezusa uproś u Boga łaskę by powstała przy udziale ludzi dobrej woli Oaza Zdrowia i stała się dla cierpiących na SM i ich rodzin miejscem i okazją do walki z przekonaniem o braku możliwości życia całą pełnią, z pokonaniem lęku przed brakiem akceptacji i miejsca w społeczeństwie.

3. Ukoronowania cierniem Pana Jezusa
" Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest... Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieje, wszystko przetrzyma". [1Kor 13,4.7] " Oto wasz król "[J 19,15]
Matko Zbawiciela proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno- rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane . Maryjo - Matko pod krzyżem Syna w bolesnym milczeniu trwająca przez tajemnicę ukorono- wania cierniem Pana Jezusa uproś dla wszystkich, chorych i osób obok łaski niezbędne by zawsze i w każdym cierpieniu byli razem jak Ty ze Swoim Synem.

4. Drogi Krzyżowej Pana Jezusa
" A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami" [Iz 53,12] '"Jeden drugiego brzemiona noście"[Ga 6,12]
Matko Kościoła proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno- rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Matko Bolesna mieczem boleści na wskroś przeniknięta przez tajemnicę Drogi Krzyżowej Pana Jezusa proszę Cię o wstawiennictwo u Twego Syna w intencjach powstania i funkcjono - wania Oazy Zdrowia, by natchnął chęcią działania tych którzy mają realne możliwości realizacji tego projektu. Chroń nas przed pokusą pozostawiania chorych na SM samym sobie, odwracania od nich oczu, napełniaj nas radością współuczestnictwa w ich cierpieniach.

5. Ukrzyżowania i Śmierci Pana Jezusa
" Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy , nie zginął ale miał życie wieczne . Albowiem Bóg nie posłał swego Syna po to, by świat potępić , ale po to , by świat został przez Niego zbawiony" [J3, 16-17]
Panno roztropna proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno - rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane przez tajemnicę ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa otocz swą matczyną opieką wszystkich współuczestniczących w projekcie powstania i funkcjonowania Oazy Zdrowia, aby mimo wszelkich przeciwności, niechęci, barier i przeszkód nie poddawali się zwątpieniu i rezygnacji. By trwali w przekonaniu, że wszystko jest w ręku Boga.i od Niego zależy. Uproś u Pana wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych błogosławieństwo dla tego dzieła.

Tajemnice Chwalebne
1.Zmartwychwstania Pana Jezusa
" Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia". [J8,12]
Panno czcigodna proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno- rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Maryjo uproś u Swego Syna dla wszystkich objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa, Jego zwycięstwa nad śmiercią by dał nam w nim udział. Wstaw się Maryjo u Niego, by powstał i funkcjonował ten ośrodek dla chorych na SM który ma być dla nich pomocą, aby Chrystus codziennie zmartwychwstawał w ich życiu.

2. Wniebowstąpienia Pana Jezusa
" Idę przecież przygotować wam miejsce . A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem" [J14,2-3]
Panno wsławiona proszę Cię przez tajemnicę wniebowstąpienia Pana Jezusa w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno-rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Wstaw się za nami do Swego Syna aby wspierał swą mocą nasze działania, by zrealizował się zamiar budowy Oazy Zdrowia w którym dotknięci chorobą SM oprócz dostępnych dziś metod medycznych mogliby w pełni i we wspólnocie oddawać Jemu chwałę i doznawać Jego Miłosierdzia . Jak sam powiedział " gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w imię Moje tam i Ja jestem."

3. Zesłania Ducha Świętego
" Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta a wy nią jesteście. [ 1Kor3,16-17] " Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi" [Jan Paweł II Warszawa 1979r]
Panno można proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno - rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Przez tajemnicę Zesłania Ducha Świętego proszę Cię Maryjo wstaw się za nami by Chrystus dał nam wszystko co niezbędne do powstania i funkcjonowania Oazy Zdrowia dla cierpiących na SM gdzie w sposób szczególny chorzy i inni tam zgromadzeni mogliby doświadczać tego, że On naprawdę jest mocen odbudować z ruin każdą świątynię, nawet najbardziej zniszczoną i napełnić ja Swoim Światłem i Życiem, że nie jest dla Niego przeszkodą nawet największe spustoszenia powodowane w ludzkim ciele przez SM, by to schorowane ciało lśniło Jego blaskiem.

4. Wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny
" Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Jego imię Święte jest . Jego miłosierdzie z poko- lenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją" [Łk 1, 49-50]
Panno łaskawa proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno- rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Przez tajemnicę Twego wniebowzięcia, wstaw się za nami by nam dopomógł Jezus Chrystus w budowie ośrodka dla chorych na SM mimo wszystkich trudności i przeciwieństw jakie piętrzą się po drodze By okazał w ten sposób miłosierdzie dla dotkniętych tą chorobą, napełnił ich życie Swoją. Radością i by pełni wdzięczności przyłączyli się do Twojej pieśni Maryjo, głosząc wszem i wobec Chwałę Boga.

5. Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny
" Błogosławiony ten, kto mnie słucha , kto co dzień u drzwi moich czeka , by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana ; kto mnie nie znajdzie , duszę swą rani, śmierć kocha każdy , kto się mnie wyrzeka" [Prz8,14-16]
Królowo Różańca Świetego proszę Cię w intencji budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno - rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. W tajemnicy ukoronowania Najświętszej Maryi Panny błagamy Cię uproś u Jezusa łaskę dla dzieła budowy ośrodka dla dotkniętych chorobą SM aby poranieni chorobą ludzie mogli tam we wspólnocie, znosząc siebie nawzajem i z miłością płynącą od Ciebie i Syna Twego chronić swe życie przed grzechem zwątpienia, niewiary a odnajdywać głęboki sens doznawanych doświadczeń w perspektywie życia z Tobą i Twym Synem. . W tej tajemnicy pragnę wielbić Boże Miłosierdzie jakim nas Jezus obdarza poprzez Ciebie Maryjo - Królową Różańca Świętego.
Akt zawierzenia budowy i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno-rehabilitacyjnego Oaza Zdrowia im. Jana Pawła II dla chorych na Stwardnienie Rozsiane Maryi
" Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; kołaczcie a zostanie wam otworzone; szukajcie a znajdziecie;." [ Mt 11, 9]

Maryjo-Matko Nasza jak nam wskazał Chrystus z wysokości krzyża, z głębi cierpienia jakie dla naszego odkupienia i wyzwolenia z okowów śmierci przyjął na siebie za nas czyniąc Cię najwierniejszą orędowniczką spraw ludzkich przed Swoim Majestatem, prosimy Cię o wyjednanie niezbędnych Łask do powstania i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno-rehabilitacyjnego dla chorych na SM. Prosimy także o zdrowie i błogosławieństwo dla wszystkich, którzy dla realizacji tej idei poświęcają swoje zdrowie i czas. Matko w wizerunku czczonym przez Wspólnoty Neokatechumenalne wyproś Boże Błogosławieństwo dla tej idei, bowiem Droga Neokatechumenalna i nauczanie Błogosławionego Ojca Św. Jana Pawła II odegrały istotną rolę w powstaniu tej idei. Matko najwierniejsza, przez stulecia nieustannie otaczająca swą opieką każde ludzkie istnienie, przez wszystkie pokolenia aż do dziś, która wskazałaś drogę do swego Syna poprzez małe wspólnoty, w dzisiejszym zatomizowanym społeczeństwie a przez to szczególnie narażonym na działanie demona, społeczeństwie które tak łatwo usuwa na margines ludzi dotkniętych cierpieniem, które buduje cywilizację śmierci niszcząc rodzinę, promując aborcję, eutanazję i inne formy eliminacji człowieczeństwa, bądź naszą Orędowniczką. Modlitwą w tej róży różańcowej błagamy Cię Maryjo o wstawiennictwo w intencji powstania i funkcjonowania ośrodka rekolekcyjno-rehabilitacyjnego Oaza Zdrowia im. Jana Pawła II. Wszak mottem życia tego błogosławionego było "Totus Tuus". Maryjo wskaż ludzi i drogi do realizacji tego przedsięwzięcia.gdzie chorzy na SM mogliby doświadczać codziennego Zmatwychwstawania Jezusa Chrystusa w swym życiu, nawróceń a także w pokoju przyjmowali to trudne doświadczenie jako dar Opatrzności będący szansą odkrywania pełni człowieczeństwa. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen